Đến tháng {{thangItemp}}/{{namtemp}} {{tenDonVi}}

{{tiLeDungHan}}%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận:{{tiepNhan}}hồ sơ

- Trực tuyến:{{tiepNhanMucDo3}}hồ sơ

- Đã xử lý:{{daGiaiQuyet}}hồ sơ

+ Đúng hạn:{{daGiaiQuyetDH}}hồ sơ

+ Trễ hạn:{{daGiaiQuyetTH}}hồ sơ