..:: Tất cả ::.. {{cp.tencap}}
..:: Tất cả ::.. {{cp.tennam}}
..:: Tất cả ::.. {{cp.tenthang}}
Thống kê Xuất dữ liệu
..:: Tất cả ::.. {{dv.organName}}
..:: Tất cả ::.. {{tiepnhan.noitiepnhan}}
Từ ngày:
Đến ngày:
STT Đơn vị Tiếp nhận Trực tuyến Đang giải quyết Đã giải quyết
Tổng số Trong đó
Mức 3 Mức 4 Đúng hạn Trễ hạn
Đơn vị: Trung tâm hành chính công
Địa chỉ: 159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
STT Đơn vị Tiếp nhận Trực tuyến Đang giải quyết Đã giải quyết Ghi chú
Tổng số Trong đó
Mức 3 Mức 4 Đúng và trước hạn Trễ hạn
{{tile.status}} %