Danh sách các góp ý

Không tìm thấy nội dung!

{{$index +1}}. {{item.tieuDe}}
Họ tên: {{item.hoTen}}
Địa chỉ: {{item.diaChi}}
Ngày gửi góp ý: {{item.ngayGopY | qFormat}} - Ngày trả lời: {{item.ngayTraLoiGopY | qFormat}}
Góp ý: {{item.noiDungGopY}}
Câu trả lời: {{ item.noiDungTraLoiGopY | limitTo:strLimit }} Xem tiếp... Thu gọn

Thêm góp ý

Bạn chưa chọn đơn vị!
Bạn chưa nhập họ tên!
Bạn chưa nhập tiêu đề góp ý!
Bạn chưa nhập nội dung góp ý!
Bạn chưa nhập mã xác nhận!