Đến tháng 6/2021

hồ sơ đúng hạn

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Trực tuyến: 0 hồ sơ

Đã xử lý: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ