Thủ tục hành chính A+ A-

{{item.TENLINHVUC}}
Đang tải dữ liệu ...
Mã số Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mức độ Thao tác
{{item.MATTHC}} {{item.TENTTHC}} {{item.TENLINHVUC}}
STT TÊN CQHC TÊN THỦ TỤC THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LỆ PHÍ GỢI Ý LỆ PHÍ (NẾU CÓ) KẾT QUẢ TRẢ VỀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TÊN THÀNH PHẦN HỒ SƠ MÃ CQHC CHA
(0) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
{{$index+1}} {{it.TENDONVI}} {{item.TENTTHC}} {{it.KENH | hinhThucNopFormat}}: {{jt.MOTA}} {{it.KENH | hinhThucNopFormat}}: {{kt.MOTA ? kt.MOTA : ''}} {{it.TENKETQUA}} {{$first ? ' ' : ', '}}{{it.TENDOITUONG}} {{jt.TENGIAYTO}}