Tình hình xử lý hồ sơ năm 0

Tiếp nhận: 0 hồ sơ

Trực tuyến: 0 hồ sơ

Đang xử lý: 0 hồ sơ

Đã xử lý: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ

Tháng

0

Đã tiếp nhận 0 hồ sơ. Đã xử lý 0 hồ sơ. 0 đúng hạn
Đúng hạn
Trễ hạn

Tháng

10

Đã tiếp nhận 0 hồ sơ. Đã xử lý 0 hồ sơ. 0 đúng hạn
Đúng hạn
Trễ hạn

Tháng

11

Đã tiếp nhận 0 hồ sơ. Đã xử lý 0 hồ sơ. 0 đúng hạn