TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
2 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội
3 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Bảo trợ xã hội - Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội - Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội - Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng: Trường hợp không có khiếu nại và Trường hợp có khiếu nại Bảo trợ xã hội - Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội - Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và đào tạo
9 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục và đào tạo
10 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục và đào tạo
11 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Phòng Y tế)
12 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại Khoản 2 Điều 5 theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Phòng Y tế)
13 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại Khoản 2 Điều 5 theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Phòng Y tế)
14 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và) thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở) Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Phòng Y tế)
15 Hiệp y đề nghị UBND tỉnh khen thưởng Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (Phòng Nội vụ)
16 Khen thưởng gương người tốt, việc tốt, dũng cảm cứu người, đấu tranh phòng, chống tội phạm Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (Phòng Nội vụ)
17 Khen thưởng đối ngoại Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (Phòng Nội vụ)
18 Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở về hoàn thành nhiệm vụ công tác năm cho cá nhân Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (Phòng Nội vụ)
19 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động lao động tiên tiến và Lao động tiên tiến cho tập thể và cá nhân Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (Phòng Nội vụ)
20 Tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thị xã về dẫn đầu phong trào thi đua khối Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (Phòng Nội vụ)