TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Phòng Y tế)
2 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại Khoản 2 Điều 5 theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Phòng Y tế)
3 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại Khoản 2 Điều 5 theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Phòng Y tế)
4 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và) thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở) Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Phòng Y tế)
5 Hiệp y đề nghị UBND tỉnh khen thưởng Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (Phòng Nội vụ)
6 Khen thưởng gương người tốt, việc tốt, dũng cảm cứu người, đấu tranh phòng, chống tội phạm Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (Phòng Nội vụ)
7 Khen thưởng đối ngoại Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (Phòng Nội vụ)
8 Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở về hoàn thành nhiệm vụ công tác năm cho cá nhân Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (Phòng Nội vụ)
9 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động lao động tiên tiến và Lao động tiên tiến cho tập thể và cá nhân Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (Phòng Nội vụ)
10 Tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thị xã về dẫn đầu phong trào thi đua khối Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (Phòng Nội vụ)
11 Tặng thưởng Giấy khen UBND thị xã theo chuyên đề cho tập thể, cá nhân Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (Phòng Nội vụ)
12 Tặng thưởng Giấy khen UBND thị xã về hoàn thành nhiệm vụ công tác năm cho tập thể, cá nhân Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (Phòng Nội vụ)
13 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo (Phòng Nội vụ thị xã)
14 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Lĩnh vực Tôn giáo (Phòng Nội vụ thị xã)
15 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo (Phòng Nội vụ thị xã)
16 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo (Phòng Nội vụ thị xã)
17 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo (Phòng Nội vụ thị xã)
18 Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Lĩnh vực Tôn giáo (Phòng Nội vụ thị xã)
19 Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo (Phòng Nội vụ thị xã)
20 Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo (Phòng Nội vụ thị xã)