TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực
3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực Chứng thực
4 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực Chứng thực
5 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Lĩnh vực Chứng thực
6 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực
7 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực
8 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực
9 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực
10 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Chứng thực
11 Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực
12 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực
13 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Công thương
14 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lĩnh vực Công thương
15 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Công thương
16 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (Lĩnh vực Công Thương) Lĩnh vực Công thương
17 Cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Lĩnh vực Công Thương) Lĩnh vực Công thương
18 Cấp lại Giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực Lĩnh vực Công thương
19 Cấp lại Giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm do giấy chứng nhận bị hỏng, bị mất hoặc cơ sở thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở, người được uỷ quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất và mặt hàng kinh doanh Lĩnh vực Công thương
20 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Công thương