TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
2 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
3 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
4 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
5 Phê duyệt chỉ định thầu rút gọn (cho các gói thầu thi công xây lắp, tư vấn) do UBND Thành phố làm Chủ đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
6 Thẩm định, phê duyệt (điều chỉnh, bổ sung) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
7 Thẩm định, phê duyệt (điều chỉnh, bổ sung) kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
8 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (gói thầu thi công xây lắp, tư vấn) do UBND Thành phố làm Chủ đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
9 Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu, chỉ định thầu thông thường, chào hàng cạnh tranh thông thường cho các gói thầu thi công xây lắp, tư vấn) do UBND Thành phố làm Chủ đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
10 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Hội An
11 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Hội An
12 Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Hội An
13 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Hội An
14 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Hội An
15 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Hội An
16 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Lĩnh vực Công an - Hội An
17 Cấp lại sổ hộ khẩu Lĩnh vực Công an - Hội An
18 Cấp đổi sổ hộ khẩu Lĩnh vực Công an - Hội An
19 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Lĩnh vực Công an - Hội An
20 Tách sổ hộ khẩu Lĩnh vực Công an - Hội An