TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Phòng Kinh tế - Hạ tầng
2 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại đô thị Phòng Kinh tế - Hạ tầng
3 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Phòng Kinh tế - Hạ tầng
4 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Phòng Kinh tế - Hạ tầng
5 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Phòng Kinh tế - Hạ tầng
6 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình Phòng Kinh tế - Hạ tầng
7 Quy trình cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (đối với trạm BTS loại 2) Phòng Kinh tế - Hạ tầng
8 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng (phê duyệt hồ sơ Báo cáo KTKT, thiết kế dự toán) Phòng Kinh tế - Hạ tầng
9 Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (phê duyệt báo KTKT, thiết kế dự toán) Phòng Kinh tế - Hạ tầng
10 Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng
11 Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình Phòng Kinh tế - Hạ tầng
12 BHYT cho người phục vụ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phòng LĐ-TB&XH
13 Cấp quyết định cho phép miễn, giảm thuế sử dụng đất Phòng LĐ-TB&XH
14 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú (ngoài huyện) Phòng LĐ-TB&XH
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng TC - KH
16 Thu hồi (giải thể tự nguyện) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Phòng TC - KH
17 Thành lập hợp tác xã Phòng TC - KH
18 Thông báo tạm ngừng hoạt động của HTX Phòng TC - KH
19 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Phòng TC - KH
20 Đăng ký hộ kinh doanh Phòng TC - KH