TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cho phép họp báo (địa phương) Báo chí
2 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
3 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
4 Cấp Giấy phép bưu chính Bưu chính
5 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
6 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
7 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
8 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính
9 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Bưu chính
10 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử
11 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử
12 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử
13 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử
14 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử
15 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử
16 Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử
17 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viện góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn từ 30% vốn điều lệ trở lên Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử
18 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viện góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn từ 30% vốn điều lệ trở lên Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử
19 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử
20 Thông báo thay đổi trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử