TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Lĩnh vực ngân sách nhà nước
2 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Lĩnh vực ngân sách nhà nước
3 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lĩnh vực quản lý công sản
4 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực quản lý công sản
5 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Lĩnh vực quản lý công sản
6 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực quản lý công sản
7 Mua hóa đơn lẻ Lĩnh vực quản lý công sản
8 Mua quyển hóa đơn Lĩnh vực quản lý công sản
9 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Lĩnh vực quản lý công sản
10 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Lĩnh vực quản lý công sản
11 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Lĩnh vực quản lý công sản
12 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Lĩnh vực quản lý công sản
13 Thủ tục thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Lĩnh vực quản lý công sản
14 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Lĩnh vực quản lý giá
15 Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Lĩnh vực quản lý giá
16 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Lĩnh vực quản lý giá
17 Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí Lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp