TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Thuyên chuyển công chức, viên chức (Từ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh chuyển công tác ra ngoài tỉnh) Công chức - Viên chức
2 Thỏa thuận cho công chức, viên chức chuyển công tác (từ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh chuyển công tác ra ngoài tỉnh) Công chức - Viên chức
3 Thỏa thuận tiếp nhận công chức, viên chức (từ nơi khác về cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh) Công chức - Viên chức
4 Tiếp nhận công chức, viên chức (từ nơi khác về cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh) Công chức - Viên chức
5 Tiếp nhận công chức, viên chức từ khối Đảng và điều động công chức, viên chức sang khối Đảng (tiếp nhận công chức, viên chức từ khối Đảng sang khối Nhà nước và điều động công chức từ khối Nhà nước sang khối Đảng thuộc tỉnh) Công chức - Viên chức
6 Điều động công chức, viên chức (điều động công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh) Công chức - Viên chức
7 Thành lập thôn mới, khu phố mới Lĩnh vực chính quyền địa phương
8 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo
9 Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng người chuyên hoạt động tôn giáo Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo
10 Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ - CP Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo
11 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong tỉnh Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo
12 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo
13 Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo
14 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo
15 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo
16 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo
17 Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo
18 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 92/2012/NĐ- CP Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo
19 Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo
20 Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo