TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Ngoại vụ (trường hợp không lấy ý kiến các ngành) Lãnh sự Ngoại giao
2 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Ngoại vụ (trường hợp lấy ý kiến các ngành) Lãnh sự Ngoại giao
3 Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (trường hợp doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập trên địa bàn tỉnh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam) Lãnh sự Ngoại giao
4 Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (trường hợp công chức, viên chức thuộc các Sở, Ban, ngành tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế của APEC) Lãnh sự Ngoại giao
5 Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (trường hợp doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập trên địa bàn tỉnh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương) Lãnh sự Ngoại giao
6 Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài vì việc riêng Lãnh sự Ngoại giao
7 Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế (trường hợp không lấy ý kiến các ngành) Lãnh sự Ngoại giao
8 Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế (trường hợp lấy ý kiến các ngành) Lãnh sự Ngoại giao
9 Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài Lãnh sự Ngoại giao