TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Bảo trợ xã hội
2 Cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ Bảo trợ xã hội
3 Cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Bảo trợ xã hội
4 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
5 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
6 Hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Dạy nghề
7 Hồ sơ giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp Dạy nghề
8 Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp Dạy nghề
9 Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Dạy nghề
10 Hồ sơ đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Dạy nghề
11 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Dạy nghề
12 Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Dạy nghề
13 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động - Việc làm
14 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Việc làm
15 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động - Việc làm
16 Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động - Việc làm
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Việc làm
18 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lao động - Việc làm
19 Cấp giấy xác nhận khai báo các đối tượng kiểm định của doanh nghiệp Lao động - Việc làm
20 Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động - Việc làm