TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
2 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
6 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
8 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ vùng Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
9 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
11 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
12 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
13 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
15 Cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
16 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
17 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
18 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
19 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
20 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ