TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Thông báo chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
2 Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
3 Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
4 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
5 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
6 Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
7 Thủ tục đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
8 Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
9 Bán doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
10 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
11 Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
12 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
13 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
14 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
15 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
16 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
17 Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
18 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
19 Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
20 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp