TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến A+ A-

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công thương thực hiện Lĩnh vực an toàn thực phẩm
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công thương thực hiện Lĩnh vực an toàn thực phẩm
3 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Lĩnh vực an toàn thực phẩm
4 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ
5 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Lĩnh vực công nghiệp địa phương
6 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình dầu khí trong trường hợp thiết kế 1 bước Lĩnh vực dầu khí
7 Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình dầu khí Lĩnh vực dầu khí
8 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình dầu khí Lĩnh vực dầu khí
9 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Lĩnh vực dầu khí
10 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Lĩnh vực dầu khí
11 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích từ 210m3 đến dưới 5.000m3 Lĩnh vực dầu khí
12 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Lĩnh vực giám định thương mại
13 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Lĩnh vực giám định thương mại
14 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Lĩnh vực hóa chất
15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Lĩnh vực hóa chất
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Lĩnh vực hóa chất
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Lĩnh vực hóa chất
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Lĩnh vực hóa chất
19 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Lĩnh vực hóa chất
20 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Lĩnh vực hóa chất