STT Tên đơn vị
1 UBND Thị Xã Điện Bàn
2 UBND phường Điện An
3 UBND phường Điện Dương
4 UBND phường Điện Nam Bắc
5 UBND phường Điện Nam Đông
6 UBND phường Điện Nam Trung
7 UBND phường Điện Ngọc
8 UBND phường Vĩnh Điện
9 UBND xã Điện Hòa
10 UBND xã Điện Hồng
11 UBND xã Điện Minh
12 UBND xã Điện Phong
13 UBND xã Điện Phước
14 UBND xã Điện Phương
15 UBND xã Điện Quang
16 UBND xã Điện Thắng Bắc
17 UBND xã Điện Thắng Nam
18 UBND xã Điện Thắng Trung
19 UBND xã Điện Thọ
20 UBND xã Điện Tiến
21 UBND xã Điện Trung
STT Tên đơn vị
1 UBND Thành Phố Tam Kỳ
2 UBND phường An Mỹ
3 UBND phường An Phú
4 UBND phường An Sơn
5 UBND phường An Xuân
6 UBND phường Hòa Hương
7 UBND phường Hòa Thuận
8 UBND phường Phước Hòa
9 UBND phường Trường Xuân
10 UBND phường Tân Thạnh
11 UBND xã Tam Ngọc
12 UBND xã Tam Phú
13 UBND xã Tam Thanh
14 UBND xã Tam Thăng
STT Tên đơn vị
1 UBND Thành Phố Hội An
2 UBND phường Cẩm An
3 UBND phường Cẩm Châu
4 UBND phường Cẩm Nam
5 UBND phường Cẩm Phô
6 UBND phường Cửa đại
7 UBND phường Minh An
8 UBND phường Sơn Phong
9 UBND phường Thanh Hà
10 UBND phường Tân An
11 UBND xã Cẩm Hà
12 UBND xã Cẩm Kim
13 UBND xã Cẩm Thanh
14 UBND xã Tân Hiệp
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Phú Ninh
2 UBND thị trấn Phú Thịnh
3 UBND xã Tam An
4 UBND xã Tam Đại
5 UBND xã Tam Dân
6 UBND xã Tam Đàn
7 UBND xã Tam Lãnh
8 UBND xã Tam Lộc
9 UBND xã Tam Phước
10 UBND xã Tam Thái
11 UBND xã Tam Thành
12 UBND xã Tam Vinh
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Thăng Bình
2 UBND Thị trấn Hà Lam
3 UBND xã Bình An
4 UBND xã Bình Chánh
5 UBND xã Bình Đào
6 UBND xã Bình Định Bắc
7 UBND xã Bình Định Nam
8 UBND xã Bình Dương
9 UBND xã Bình Giang
10 UBND xã Bình Hải
11 UBND xã Bình Lãnh
12 UBND xã Bình Minh
13 UBND xã Bình Nam
14 UBND xã Bình Nguyên
15 UBND xã Bình Phú
16 UBND xã Bình Phục
17 UBND xã Bình Quế
18 UBND xã Bình Quý
19 UBND xã Bình Sa
20 UBND xã Bình Trị
21 UBND xã Bình Triều
22 UBND xã Bình Trung
23 UBND xã Bình Tú
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Núi Thành
2 UBND Thị trấn Núi Thành
3 UBND xã Tam Anh Bắc
4 UBND xã Tam Anh Nam
5 UBND xã Tam Giang
6 UBND xã Tam Hải
7 UBND xã Tam Hiệp
8 UBND xã Tam Hòa
9 UBND xã Tam Mỹ Đông
10 UBND xã Tam Mỹ Tây
11 UBND xã Tam Nghĩa
12 UBND xã Tam Quang
13 UBND xã Tam Sơn
14 UBND xã Tam Thạnh
15 UBND xã Tam Tiến
16 UBND xã Tam Trà
17 UBND xã Tam Xuân 1
18 UBND xã Tam Xuân 2
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Duy Xuyên
2 UBND thị trấn Nam Phước
3 UBND xã Duy Châu
4 UBND xã Duy Hải
5 UBND xã Duy Hòa
6 UBND xã Duy Nghĩa
7 UBND xã Duy Phú
8 UBND xã Duy Phước
9 UBND xã Duy Sơn
10 UBND xã Duy Tân
11 UBND xã Duy Thành
12 UBND xã Duy Thu
13 UBND xã Duy Trinh
14 UBND xã Duy Trung
15 UBND xã Duy Vinh
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Đại Lộc
2 UBND thị trấn Ái Nghĩa
3 UBND xã Đại An
4 UBND xã Đại Chánh
5 UBND xã Đại Cường
6 UBND xã Đại Đồng
7 UBND xã Đại Hiệp
8 UBND xã Đại Hòa
9 UBND xã Đại Hồng
10 UBND xã Đại Hưng
11 UBND xã Đại Lãnh
12 UBND xã Đại Minh
13 UBND xã Đại Nghĩa
14 UBND xã Đại Phong
15 UBND xã Đại Quang
16 UBND xã Đại Sơn
17 UBND xã Đại Tân
18 UBND xã Đại Thắng
19 UBND xã Đại Thạnh
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Hiệp Đức
2 UBND thị trấn Tân Bình
3 UBND xã Bình Lâm
4 UBND xã Bình Sơn
5 UBND xã Hiệp Hòa
6 UBND xã Hiệp Thuận
7 UBND xã Phước Gia
8 UBND xã Phước Trà
9 UBND xã Quế Lưu
10 UBND xã Quế Thọ
11 UBND xã Sông Trà
12 UBND xã Thăng Phước
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Tiên Phước
2 UBND thị trấn Tiên Kỳ
3 UBND xã Tiên An
4 UBND xã Tiên Cẩm
5 UBND xã Tiên Cảnh
6 UBND xã Tiên Châu
7 UBND xã Tiên Hà
8 UBND xã Tiên Hiệp
9 UBND xã Tiên Lãnh
10 UBND xã Tiên Lập
11 UBND xã Tiên Lộc
12 UBND xã Tiên Mỹ
13 UBND xã Tiên Ngọc
14 UBND xã Tiên Phong
15 UBND xã Tiên Sơn
16 UBND xã Tiên Thọ
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Quế Sơn
2 UBND thị trấn Đông Phú
3 UBND thị trấn Hương An
4 UBND xã Quế Mỹ
5 UBND xã Quế An
6 UBND xã Quế Châu
7 UBND xã Quế Hiệp
8 UBND xã Quế Long
9 UBND xã Quế Minh
10 UBND xã Quế Phong
11 UBND xã Quế Phú
12 UBND xã Quế Thuận
13 UBND xã Quế Xuân 1
14 UBND xã Quế Xuân 2
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Bắc Trà My
2 UBND thị trấn Trà My
3 UBND xã Trà Bui
4 UBND xã Trà Đốc
5 UBND xã Trà Đông
6 UBND xã Trà Dương
7 UBND xã Trà Giác
8 UBND xã Trà Giang
9 UBND xã Trà Giáp
10 UBND xã Trà Ka
11 UBND xã Trà Kót
12 UBND xã Trà Nú
13 UBND xã Trà Sơn
14 UBND xã Trà Tân
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Nam Trà My
2 UBND xã Trà Cang
3 UBND xã Trà Don
4 UBND xã Trà Dơn
5 UBND xã Trà Leng
6 UBND xã Trà Linh
7 UBND xã Trà Mai
8 UBND xã Trà Nam
9 UBND xã Trà Tập
10 UBND xã Trà Vân
11 UBND xã Trà Vinh
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Phước Sơn
2 UBND thị trấn Khâm Đức
3 UBND xã Phước Chánh
4 UBND xã Phước Công
5 UBND xã Phước Đức
6 UBND xã Phước Hiệp
7 UBND xã Phước Hòa
8 UBND xã Phước Kim
9 UBND xã Phước Lộc
10 UBND xã Phước Mỹ
11 UBND xã Phước Năng
12 UBND xã Phước Thành
13 UBND xã Phước Xuân
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Nam Giang
2 UBND Thị trấn Thạnh Mỹ
3 UBND xã Cà Dy
4 UBND xã Chà Vàl
5 UBND xã Chơ chun
6 UBND xã Đắc Pree
7 UBND xã Đắc Pring
8 UBND xã Đắc Tôi
9 UBND xã La Dêê
10 UBND xã La Êê
11 UBND xã Tà Bhing
12 UBND xã Tà Pơơ
13 UBND xã ZuôiH
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Đông Giang
2 UBND thị trấn Prao
3 UBND xã Mà Cooih
4 UBND xã A Rooi
5 UBND xã A Ting
6 UBND xã Ba
7 UBND xã Jơ Ngây
8 UBND xã Kà Dăng
9 UBND xã Sông Kôn
10 UBND xã Tà Lu
11 UBND xã Tư
12 UBND xã Za Hung
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Tây Giang
2 UBND xã Anông
3 UBND xã Atiêng
4 UBND xã Avương
5 UBND xã Axan
6 UBND xã Bhalêê
7 UBND xã Ch’ơm
8 UBND xã Dang
9 UBND xã Gari
10 UBND xã Lăng
11 UBND xã Tr’Hy
STT Tên đơn vị
1 UBND Huyện Nông Sơn
2 UBND xã Phước Ninh
3 UBND xã Quế Lâm
4 UBND xã Quế Lộc
5 UBND xã Ninh Phước
6 UBND xã Quế Trung
7 UBND xã Sơn Viên