Dịch vụ công trực tuyến

{{dv.organName.replace(" tỉnh Quảng Nam","")}}
Đang tải dữ liệu ...
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
{{ currentPage == 0 ? $index + 1 : $index + (currentPage * 20) + 1}} {{item.subject}} {{item.industry}}