Cổng dịch vụ Công trực tuyến

QUẢNG NAM

Nơi thực hiện chức năng “một cửa điện tử” cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018 Tình hình xử lý hồ sơ năm

Tiếp nhận: 0 hồ sơ

Đang xử lý: 0 hồ sơ

Đã xử lý: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ