TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
2 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
3 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
4 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
5 Phê duyệt chỉ định thầu rút gọn (cho các gói thầu thi công xây lắp, tư vấn) do UBND Thành phố làm Chủ đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
6 Thẩm định, phê duyệt (điều chỉnh, bổ sung) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
7 Thẩm định, phê duyệt (điều chỉnh, bổ sung) kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
8 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (gói thầu thi công xây lắp, tư vấn) do UBND Thành phố làm Chủ đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
9 Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu, chỉ định thầu thông thường, chào hàng cạnh tranh thông thường cho các gói thầu thi công xây lắp, tư vấn) do UBND Thành phố làm Chủ đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
10 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
11 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội
12 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Bảo trợ xã hội - Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội - Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội - Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng: Trường hợp không có khiếu nại và Trường hợp có khiếu nại Bảo trợ xã hội - Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội - Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp tiêu dùng - Công thương
18 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia đình - Văn hóa thể thao và Du lịch
19 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia đình - Văn hóa thể thao và Du lịch
20 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục và đào tạo