TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Lĩnh vực đấu thầu - Hội An
2 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu