Chọn dịch vụ nộp hồ sơ

Bạn vui lòng chọn một cách nộp hồ sơ bên dưới thuận tiện cho mình trong việc nộp hồ sơ.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị ban hành dịch vụ công để nộp hồ sơ và nhận kết quả.Bạn hãy chọn đơn vị tiếp nhận hồ sơ dưới đây để nộp hồ sơ.