Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư


1. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.

- Công chức của Ban Quản lý kiểm tra hiện trạng hồ sơ trước khi tiếp nhận.

+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKTM Chu Lai thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn Chủ đầu tư đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định (có thể hướng dẫn bằng văn bản nếu yêu cầu).

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định (về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn bằng văn bản (theo mẫu) để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần, cụ thể, đầy đủ, đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ theo quy định thì công chức của Ban Quản lý viết giấy biên nhận hồ sơ và hiện trả kết quả TTHC (theo mẫu) và trao cho chủ đầu tư. Cập nhật thông tin hồ sơ vào Sổ theo dõi.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển cho Phòng Quản lý doanh nghiệp (Ban Quản lý) để tham mưu giải quyết theo quy định.

Trường hợp, hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản (theo mẫu), yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (có lý do cụ thể, hợp lý, đúng quy định và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa một lần) và trình lãnh đạo Ban quản lý ký văn bản gửi đến Chủ đầu tư để biết, thực hiện.

- Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, đảm bảo yêu cầu, Ban Quản lý KKTM Chu Lai cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài (theo mẫu quy định). Trường hợp không cấp Giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý.

- Theo thời gian hẹn, chủ đầu tư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý nộp phí, lệ phí (nếu có), nộp lại Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC và ký nhận kết quả thủ tục hành chính: cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài (theo mẫu quy định) hoặc văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với trường hợp không cấp giấy phép lao động.

2. Cách thức thực hiện:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiền đầu tư tỉnh Quảng Nam (nếu Chủ đầu tư nộp hồ sơ qua đường Bưu điện thì ngày tiếp nhận căn cứ vào dấu Bưu điện)

Địa chỉ nơi tiếp nhận: 159B Đường Trần Quý Cáp, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

3. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay cho đề xuất dự án đầu tư.

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

5. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. (Giảm 06 ngày so với quy định).

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư có dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức), tổ chức kinh tế quy định tại điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới (Điều 22 và Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư);

+ Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức) và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC (Khoản 1 Điều 23 và Khoản 2 Điều 28 Luật đầu tư);

+ Tổ chức kinh tế quy định tại điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư thực hiện dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 36 Luật đầu tư).

  - Thủ tục này cũng áp dụng đối với dự án của nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật đầu tư nếu nhà đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mẫu số II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).

9. Phí, lệ phí: Không có.

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu I.1 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT;

- Đề xuất dự án đầu tư (đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư) theo Mẫu I.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có hồ sơ hợp lệ.

- Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

- Đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp mục tiêu dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định tại biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

- Quyết định số 1811/QĐ-BKHĐT ngày  30/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai;

- Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung phạm vi áp dụng Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008

Tài liệu mẫu đính kèm
  1. Mẫu I.1 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.docx    Tải mẫu
  2. Mẫu I.3 ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ.docx    Tải mẫu