Hướng dẫn thủ tục hành chính

Thẩm định, phê duyệt (điều chỉnh, bổ sung) kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền

1. Lĩnh vực: Đấu thầu.

2. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án (sau đây gọi chung là chủ đầu tư) nộp Hồ sơ tại Trung tâm HCC của Thành phố. 

Bộ phận HCC kiểm tra, nhận hồ sơ và nhập vào phần mềm “một cửa”, in phiếu hẹn giao cho người nộp.

Bộ phận HCC chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính-Kế hoạch.

- Bước 2: Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về Lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn về Kế hoạch lực chọn nhà thầu.

- Bước 3: Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch phê duyệt theo ủy quyền.

- Bước 4: Văn thư Phòng Tài chính-Kế hoạch vào sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận HCC.

Bộ phận HCC chuyển trả kết quả cho Chủ đầu tư.

3. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm hành chính công Thành phố Hội An.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.1. Thành phần hồ sơ:

Chủ đầu tư (Ban QLDA) nộp hồ sơ tại Trung tâm HHC, bao gồm các tài liệu sau:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (được lập theo mẫu quy định tại Thông tư hướng dẫn chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Quyết định phê duyệt dự án và các tài liệu có liên quan. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư;

- Quyết định phân bổ vốn cho dự án;

- Các văn bản pháp lý liên quan.

4.2. Số lượng hồ sơ:

5. Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính-Kế hoạch.

7. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.