Hướng dẫn thủ tục hành chính

Phê duyệt chỉ định thầu rút gọn (cho các gói thầu thi công xây lắp, tư vấn) do UBND Thành phố làm Chủ đầu tư

1. Lĩnh vực: Đấu thầu.

2. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án (sau đây gọi chung là chủ đầu tư) nộp Hồ sơ tại Trung tâm HCC của Thành phố.  

- Bộ phận HCC kiểm tra, nhận hồ sơ và nhập vào phần mềm “một cửa”, in phiếu hẹn giao cho người nộp.

- Bộ phận HCC chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính-Kế hoạch.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về Lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn về thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch lập báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt chuyển đến Văn phòng HĐND-UBND Thành phố.

- Văn phòng HĐND-UBND Thành phố kiểm tra, trình Lãnh đạo UBND Thành phố phê duyệt.

- Văn thư HĐND-UBND Thành phố chuyển kết quả Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch chuyển kết quả cho Bộ phận HCC.

- Bộ phận HCC chuyển trả kết quả cho Chủ đầu tư.

3. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm hành chính công Thành phố Hội An.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.1. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (kết quả lựa chọn nhà thầu).

- Quyết định phê duyệt dự án/phê duyệt dự toán.

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Hồ sơ đề xuất/Hồ sơ dự thầu.

- Tài liệu về thiết kế kèm theo dự toán được duyệt.

4.2. Số lượng hồ sơ:

5. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính-Kế hoạch.

6. Chi phí thẩm định: 

- 0.05% giá gói thầu, tối thiểu 01 triệu đồng, tối đa 50 triệu đồng (quy định tại khoản 5, điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP).

7. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.