Hướng dẫn thủ tục hành chính

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

1. Lĩnh vực: Đấu thầu.

2. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án (sau đây gọi chung là chủ đầu tư) nộp Đơn kiến nghị tại Trung tâm HCC của Thành phố. 

- Bộ phận HCC kiểm tra, nhận Đơn kiến nghị và nhập vào phần mềm “một cửa”, in phiếu hẹn giao cho người nộp.

- Bộ phận HCC chuyển Đơn kiến nghị cho Phòng Tài chính-Kế hoạch.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch kiểm tra giải quyết nội dung Đơn kiến nghị theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về Lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch trình cấp có thẩm quyền ban hành Văn bản giải quyết kiến nghị.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch chuyển kết quả cho Bộ phận HCC.

- Bộ phận HCC chuyển trả kết quả cho Chủ đầu tư.

3. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm hành chính công Thành phố Hội An.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.1. Thành phần hồ sơ:

- Chủ đầu tư nộp Đơn kiến nghị, kèm hồ sơ nội dung kiến nghị tại Trung tâm HCC.

4.2. Số lượng hồ sơ:

5. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính-Kế hoạch.

7. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.