Hướng dẫn thủ tục hành chính

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Lĩnh vực: Bảo vệ môi trường

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến bộ phận 1 cửa của Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam.

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: bộ phận 1 cửa của Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

-  Thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua Hội đồng thẩm định hoặc thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan.

-  Trong quá trình thẩm định (trong trường hợp cần thiết), Sở Tài nguyên và Môi trường được tiến hành các hoạt động: kiểm tra, khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án; lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia liên quan; tổ chức họp chuyên gia theo chuyên đề.

-  Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi bộ phận 1 cửa của Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường,gồm:

+ 01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa,bổ sung theo kết quả thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang hoặc đóng dấu giáp lai báo cáo kể cả phụ lục với số lượng đủ để gửi tới các địa chỉ quy định tại khoản 13 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP đã được sửa đổ, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP kèm theo 01 đĩa CD trong đó chứa 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (bao gồm cả phụ lục).

Bước 4. Phê duyệt và gửi kết quả

-  Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do chủ dự án gửi đến UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp chưađủđiềukiệnphêduyệthoặckhôngphêduyệtphảicóvănbảnnêurõlýdo.

UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá tác động môi trường đến chủ dự án; Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, UBND cấp xã nơi thực hiện dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý các khu công nghiệp đối với dự án thực hiện trong khu công nghiệp.

3. Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.1. Thành phần hồ sơ:

-  01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo Mẫu 04.

-  01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương;

- 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, chủ  dự án  phải  cung  cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môitrường.

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5. Thời hạn giải quyết: 

-  Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồsơ.

-  Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

+ Tối đa là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

+Tối đa là 25(hai mươi lăm)ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc Phụ lục III nhưng không thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số40/2019/NĐ-CP.

+ Tối đa là 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với hình thức thẩm định thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan đối với các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 40/2019/NĐ-CP bao gồm các dự án thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Thời hạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: tối đa là 20 (hai mươi) ngày làm việc.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan được uỷ quyền thực hiện:Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

9. Phí, lệ phí:

- Quyết định số 419/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 2/2/2015 Về việc thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Quyết định số 419/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 2/2/2015 Về việc thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu 04 : Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Mẫu 05: Mẫu trang bìa, trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Mẫu 06: Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Bảo vệ môi trường2014

-  Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

-  Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

-  Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của  Bộ  trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

-Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ  Tài chính quy  định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

13. Tệp đính kèm:

Tài liệu mẫu đính kèm
  1. phuluc1.1_ (1).doc    Tải mẫu
  2. phuluc1.2_ (1).doc    Tải mẫu
  3. phuluc1.3_ (1).doc    Tải mẫu