Hướng dẫn thủ tục hành chính

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán sử dụng vốn khác


1. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Quảng Nam. (159B, đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

- Công chức của Ban Quản lý kiểm tra hiện trạng hồ sơ trước khi tiếp nhận.

+ Trường hợp, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn Chủ đầu tư đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định (có thể hướng dẫn bằng văn bản nếu yêu cầu).

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định (về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn bằng văn bản (theo mẫu) để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần, cụ thể, đầy đủ, đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ theo quy định thì công chức của Ban Quản lý viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC (theo mẫu) và trao cho Chủ đầu tư. Cập nhật thông tin hồ sơ vào Sổ theo dõi.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển cho Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng (Ban Quản lý) để tham mưu giải quyết theo quy định.

Trường hợp, hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản (theo mẫu), yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (có lý do cụ thể, hợp lý, đúng quy định và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa một lần) và trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến Chủ đầu tư để biết, thực hiện.

- Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng tổ chức thẩm định các nội dung của thiết kế theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Sau khi hồ sơ được thẩm định, Ban Quản lý ký, ban hành thông báo kết quả thẩm định (theo mẫu số 07, Phụ lục II, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của Ban Quản lý để trả cho Chủ đầu tư.

- Theo thời gian hẹn, Chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết TTHC của Ban Quản lý nộp phí, lệ phí (nếu có), nộp lại Giấy Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC và ký nhận kết quả thủ tục hành chính: Thông báo kết quả thẩm định.

2. Cách thức thực hiện:

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Quảng Nam. (159B, đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

- Hoặc qua đường Bưu điện (nếu Chủ đầu tư nộp hồ sơ qua đường Bưu điện thì ngày tiếp nhận căn cứ vào dấu Bưu điện).

3. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin thẩm định thiết kế xây dựng công trình

- Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan.

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

- Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng công trình; của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng.

- Bản sao có công chứng Kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Trường hợp cơ quan thẩm định yêu cầu).

+ Đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu liên quan.

+ Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có).

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết:

- Đối với hồ sơ đầy đủ theo quy định, thời gian giải quyết được tính từ ngày tiếp nhận:

+ Không quá 18 ngày làm việc đối với dự án cấp II, III

+ Không quá 12 ngày làm việc đối với công trình khác.

- Đối với hồ sơ bắt buộc phải bổ sung thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì thời gian được tính lại kể từ ngày Chủ đầu tư bổ sung hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu. 

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án công trình xây dựng.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Đơn vị thực hiện TTHC: Phòng QLQH và Xây dựng;

- Cơ quan có thẩm quyền: BQL Khu kinh tế mở Chu lai.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thông báo kết quả thẩm định.

9. Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ trình xin thẩm định thiết kế xây dựng công trình (Mẫu số 06/Phụ lục II/Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình công cộng từ cấp II, III; công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/16/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng;

- Quyết định số 1300/QĐ-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng ;

- Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Tài liệu mẫu đính kèm
  1. Mẫu số 06.docx    Tải mẫu