Hướng dẫn thủ tục hành chính

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn khác


1. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

- Công chức của Ban Quản lý kiểm tra hiện trạng hồ sơ trước khi tiếp nhận.

+ Trường hợp, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn Chủ đầu tư đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định (có thể hướng dẫn bằng văn bản nếu yêu cầu).

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định (về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn bằng văn bản (theo mẫu) để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần, cụ thể, đầy đủ, đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ theo quy định thì công chức của Ban Quản lý viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC (theo mẫu) và trao cho Chủ đầu tư. Cập nhật thông tin hồ sơ vào Sổ theo dõi.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển cho Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng (Ban Quản lý) để tham mưu giải quyết theo quy định.

Trường hợp, hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản (theo mẫu), yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (có lý do cụ thể, hợp lý, đúng quy định và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa một lần) và trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến Chủ đầu tư để biết, thực hiện.

- Sau khi chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tiến hành thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của Ban Quản lý để trả cho Chủ đầu tư.

- Theo thời gian hẹn, Chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết TTHC của Ban Quản lý nộp phí, lệ phí (nếu có), nộp lại Giấy Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC và ký nhận kết quả thủ tục hành chính: Thẩm định Thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn khác

2. Cách thức thực hiện:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam (159 B, đường Trần Quý Cáp, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Hoặc qua đường Bưu điện (nếu Chủ đầu tư nộp hồ sơ qua đường Bưu điện thì ngày tiếp nhận căn cứ vào dấu Bưu điện).

3. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định và danh mục hồ sơ Thiết kế cơ sở theo Mẫu số 01/Phụ lục II/Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh;

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

- Đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu liên quan.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B.

- Không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm C.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Văn bản thông báo kết quả thẩm định theo Mẫu số 03/Phụ lục II/Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

9. Phí, lệ phí: Có lệ phí được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (Mẫu số 01/Phụ lục II/Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác có quy mô công trình cấp II trở xuống bao gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng;

- Công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan (có tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc);

- Công trình có ảnh hưởng đến môi trường (có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường); 

- Công trình có ảnh hưởng an toàn của cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 1300/QĐ-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

- Khoản 4 Điều 57, 58, 59, 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

- Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;

Tài liệu mẫu đính kèm
  1. Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở.docx    Tải mẫu