Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với dự án

1. Lĩnh vực: Xây dựng.

2. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam).

- Công chức của Ban Quản lý kiểm tra hiện trạng hồ sơ trước khi tiếp nhận.

+ Trường hợp, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn Chủ đầu tư đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định (có thể hướng dẫn bằng văn bản nếu yêu cầu).

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định (về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn bằng văn bản (theo mẫu) để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần, cụ thể, đầy đủ, đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ theo quy định thì công chức của Ban Quản lý viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC (theo mẫu) và trao cho Chủ đầu tư. Cập nhật thông tin hồ sơ vào Sổ theo dõi.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển cho Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng (Ban Quản lý) để tham mưu giải quyết theo quy định.

Trường hợp, hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản (theo mẫu), yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (có lý do cụ thể, hợp lý, đúng quy định và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa một lần) và trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến Chủ đầu tư để biết, thực hiện.

- Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng tổ chức thẩm định hồ sơ.

- Sau khi hồ sơ được thẩm định, Ban Quản lý ký, ban hành Giấy phép xây dựng, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam để trả cho Chủ đầu tư.

- Theo thời gian hẹn, Chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam nộp phí, lệ phí (nếu có), nộp lại Giấy Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC và ký nhận kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

3. Cách thức thực hiện:

- Qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh( Số 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ webside: http://dichvucong.quangnam.gov.vn.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.1. Thành phần hồ sơ:

a. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

b. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

c. Bản sao / tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định về xây dựng, mỗi bộ gồm:

+) Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án tỷ lệ 1/100 - 1/500;

+) Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+) Bản vẽ các mặt đứng và các mặt cắt chính của từng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 của từng công trình kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

d. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

e. Các tài liệu khác:

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản cam kết bảo đảm an toàn cho công trình liền kề đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5. Thời hạn giải quyết:

- Đối với hồ sơ đầy đủ theo quy định, thời gian giải quyết được tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ: không quá 15 làm việc.

- Đối với hồ sơ bắt buộc phải bổ sung thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì thời gian giải quyết được tính lại kể từ ngày Chủ đầu tư bổ sung hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức là Chủ đầu tư dự án công trình xây dựng.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

9. Phí, lệ phí: 150.000 đồng.

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 1300/QĐ-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/16/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị quyết số 188 /2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai;

- Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung phạm vi áp dụng Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008.

13. Tệp đính kèm:

Tài liệu mẫu đính kèm
  1. Don de nghi_Ban ke khai.doc    Tải mẫu