Hướng dẫn thủ tục hành chính

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

1. Lĩnh vực: Đất đai

2. Trình thực hiện:

Bước 1: Người có nhu cầu sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm định gửi đến người xin giao đất, thuê đất.
3. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.
4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
4.1. Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin giao đất, cho thuê đất;
+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).
4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
5. Thời gian giải quyết:

Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày làm việc.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: 18 ngày làm việc.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm không quá 15 ngày.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

+ Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

7. Phí, lệ phí: Không quy định.
8. Căn cứ pháp lý:

+ Luật Đất đai năm 2013;

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

+ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.


Tài liệu mẫu đính kèm
  1. 01.doc    Tải mẫu