Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế

1. Lĩnh vực: ATVS Thực phẩm & Dinh dưỡng

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Bước 2: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân.

Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thầm quyền cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

Bước 4: Trả Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

3. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Quảng Nam (Số 159B Trần Quý Cáp, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) hoặc qua đường bưu điện (nếu có).

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.1. Thành phần hồ sơ:

1) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 07 Thông tư 47/2014/TT-BYT;

2) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5. Thời hạn giải quyết:

- 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ)

- 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức (kể từ ngày tổ chức tham gia đánh giá kiến thức và đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên)

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục ATVSTP Quảng Nam

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

9. Phí, lệ phí:

Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 30.000 đồng/lần/người

(Theo quy định tại Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm)

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu 07: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành

2. Nội dung tài liệu kiến thức về an toàn thực phẩm và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở, người trực tiếp kinh doanh dịch vụ ăn uống theo Quyết định số 37/QĐ-ATTP ngày 02 tháng 2 năm 2015 của Cục An toàn thực phẩm

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

2. Thông tư liên tịch số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

3. Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

13. Tệp đính kèm:

Tài liệu mẫu đính kèm
  1. Mẫu số 07.docx    Tải mẫu